گالري تصوير


 


شهريار صالحي

انصافيان

محمد زالي

عليرضا کاملي

حسن قائمي نيا

سيد محسن قمصري

هرمز انرژي دفتر تهران مذاکره

آقاي کياني مدير سايت هرمز انرژي در بندرعباس

مخزن سايت هرمز انرژي

آزمايشگاه سايت هرمز انرژي

مدير عامل شرکت هرمز انرژي

سايت ترافيک ساحلي

سايت ترافيک ساحلي

سايت ترافيک ساحلي

تاسيسات سايت ترافيک ساحلي

سايت اس.تي.سي در بندرعباس

تاسيسات سايت اس.تي.سي

National Fair #4

National Fair #9

National Fair #2

National Fair #3

National Fair #12

تاسيسات سايت بندرعباس

مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي در بندرعباس

مخازن در سايت بندرعباس

خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 61-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد