معرفي اعضا


محمد آزما

سرپرست معاونت طرح و توسعه و عمليات فني
خلاصه سوابق
شماره تماس: 88530158
نشاني الکترونيکي: azma@hormozenergy.com

عطيه قدرتي

سرپرست بازرگاني و بازار يابي
خلاصه سوابق
شماره تماس: 88530158
نشاني الکترونيکي: A.ghodrati@hormozenergy.com

مصطفي فرخ زاد

مدير مالي شرکت هرمز انرژي ومدير عامل شرکت مخازن ساحل
خلاصه سوابق
شماره تماس: 88530158
نشاني الکترونيکي: farokhzad@hormozenergy.com

ميلاد فقيهي فرد

سرپرست امور حقوقي
خلاصه سوابق
شماره تماس: 88530158
نشاني الکترونيکي: Faghihifard@hormozenergy.com

علي سرخيلي

مدير سايت ترافيک ساحلي بندرعباس
خلاصه سوابق
شماره تماس: 07633514298
نشاني الکترونيکي: info@hormozenergy.com

معصومه نوروزي

مدير دفتر مدير عامل
خلاصه سوابق
شماره تماس: 88530158
نشاني الکترونيکي: noroozi@hormozenergy.com

شيوا جلالي راد

مدير فني آزمايشگاه سايت ترافيک ساحلي
خلاصه سوابق
شماره تماس: 07633514295
نشاني الکترونيکي: jalalirad@hormozenergy.com

خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 59-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد