معرفي اعضا


آقاي محمود غفاري

عضو هيئت مديره و مديرعامل
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09123201604
نشاني الکترونيکي: ghaffari@hormozenergy.com

محمدآزما

مدير برنامه ريزي و توسعه
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09192959535
نشاني الکترونيکي: azma@hormozenergy.com

معصومه نوروزي

مسئول دفتر مدير عامل
خلاصه سوابق
شماره تماس: 88530160
نشاني الکترونيکي: noroozi@hormozenergy.com

مسعود انصافيان

رئيس امور اداري
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09352105356
نشاني الکترونيکي: ensafian@hormozenergy.com

شيوا جلالي راد

مدير فني آزمايشگاه سايت ترافيک ساحلي
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09131780815
نشاني الکترونيکي: jalalirad@hormozenergy.com

عليرضا کاملي

عضو هيئت مديره
خلاصه سوابق
شماره تماس: 88530158
نشاني الکترونيکي: a.kameli@hormozenergy.com

ميلاد فقيهي فرد

کارشناس برنامه ريزي و توسعه
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09127128966
نشاني الکترونيکي: Faghihifard@hormozenergy.com

محمد جعفر عابدي نژاد

کارشناس بازرگاني
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09123473401
نشاني الکترونيکي: Abedi@hormozenergy.com

سيد محسن قمصري

رئيس هيئت مديره
خلاصه سوابق
شماره تماس: 88530158
نشاني الکترونيکي: sm.ghamsari@hormozenergy.com

فرامرز مهمان نوازان

کارشناس مالي
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09123497867
نشاني الکترونيکي: mahmannavazan@hormozenergy.com

شهرام بيدمال

کارشناس بازرگاني
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09183857322
نشاني الکترونيکي: Bidmal@hormozenergy.com

مسعود انصافيان

دبيرجلسات هيئت مديره.مدير اداري.مدير عامل شرکت مخازن ساحل
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09352105356
نشاني الکترونيکي: ensafian@hormozenergy.com

آقاي محمد رضا سليمي جهرمي

عضو هيئت مديره
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09123068756
نشاني الکترونيکي: salimi@hormozenergy.com

آقاي محمد زالي

نائب رئيس هيئت مديره
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09121096122
نشاني الکترونيکي: zaali@hormozenergy.com

سيد امير مهدي احمدپناه

رئيس حسابداري-مديرعامل شرکت جهان انرژي ساحل
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09126180449
نشاني الکترونيکي: ahmadpanah@hormozenergy.com

احمد کياني

مدير سايت ترافيک ساحلي بندرعباس
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09121258817
نشاني الکترونيکي: kiany@hormozenergy.com

شهريار صالحي

مدير مالي
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09121223676
نشاني الکترونيکي: salehy@hormozenergy.com

سهيلا نوري فروشاني

مدير بازرگاني
خلاصه سوابق
شماره تماس: 09123836486
نشاني الکترونيکي: nouri@hormozenergy.com

خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 61-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد