پيامها و اعلاميه ها


''

اخذ ايزو /آي اي اس17025

شرح خدمات آزمايشگاه هرمز انرژي عبارتست از 1-تعيين نقطه اشتعال به روش بسته 2-آزمون گرانروي کينماتيک(ويسکوزيته) 3-تعيين کوگرد کل 4-اندازه گيري آب به روش تقطير 5-اندازه گيري آب و رسوبات (سانتريفوژ) 6-اندازه گيري چگالي(روش هيدرومتر)

خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 61-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد